چکیده مقاله:
زمینه و هدف: تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می‌شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن‌است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه‌های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه‌های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان‌های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع‌محوری پیشگیری از جرم است. روش: روش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان‌های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می‌شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می‌شود که ازطریق روش نمونه‌گیری تمام‌شمار انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسش‌نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه‌ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به‌این‌که مبحث سازمان‌های غیردولتی یک موضوع بین‌ رشته‌ای محسوب می‌شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته شد. یافته‌ها: برابر یافته‌های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به‌دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل‌های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان‌های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین‌های به‌دست‌آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان‌های مردم‌نهاد معتقدند که این سازمان‌ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعۀ آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان‌های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه‌محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان‌های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.

کلیدواژگان: مدیریت انتظامی، رویکرد جامعه‌محوری، پیشگیری از جرم، سازمان‌های غیردولتی، سیاست جنایی مشارکتی

نویسندگان:

اکبر وروایی ,یوسف چراغ آبادی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی – سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی 17، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.