به گزارش پایگاه خبری شبکه به نقل از خبر گزاری برنا استان تهران، مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در نشست جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران با بیان اینکه آمار و ارقام حاکی از وضعیت نامطلوب استان تهران در حوزه جوانان است افزود: علت اصلی این مساله ضعف مدیران در اجرای برنامه های مرتبط با حوزه جوانان است.

امید محدث بر استفاده مدیران از جوانان در بخش های مختلف مدیریتی تاکید کرد و افزود: نباید از جوانان به عنوان مشاور استفاده کرد بلکه باید آنان را در متن قرار داد و مدیران با سابقه امر مشاوره به جوانان را عهده دار شوند.

وی گفت: استان تهران در واگذاری مسئولیت ها به جوانان خوب عمل نکرده است و باید نگاه در این زمینه متحول شود.

محدث گفت: هر جا کار به مردم و سازمان های مردم نهاد واگذار شده است امور مربوط به جوانان رشد معنا دار کرده و آسیب های اجتماعی به طرز محسوسی کاهش یافته است.

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان تهران